HOME | CUSTOMER | BUSINESS STRATEGY | CORPORATE | CONTACT | LINK | JOB  
 


 

"ผลกำไรสูงสุดของท่านคืองานบริการของเรา"
" Your Maximized Profit is our Services"

   บริษัท เอส.ซี. การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน กรมสรรพากร ใบอนุญาตเลขที่ 015/2547 ได้ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป  จัดทำและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี อากร รวมทั้งงานด้านกฏหมายธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในราคาที่สมเหตุสมผล ที่ธุรกิจดังกล่าว สามารถรองรับได้

    ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน สำนักงานได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านบัญชี งานด้านกฏหมาย หรืองานทางด้านธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 500 ราย ลูกค้าได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษี ในแต่ละปี เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังนำคำปรึกษาของ ทางสำนักงานไปประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลกำไรสูงสุด ซึ่งสำนักงาน ได้รับคำชมเชยจากลูกค้าและเป็นความภาคภูมิใจของทางสำนักงานตลอดมา

   บริษัท เอส.ซี. การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด บริการด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงิน ทำบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร  วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ วางแผนภาษีอากรครบวงจร โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ  ภาษีอากร  ที่ปรึกษาบัญชี และภาษีอากรครบวงจร บริการทำเงินเดือน (Payroll) ประกันสังคมครบวงจร วางระบบบัญชี & สาระสนเทศทางบัญชี ตรวจสอบบัญชีภายใน ภายนอก และทำ Due Diligence  จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท ชี้แจงเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบภาษีอากร ด้านการเงินที่ปรึกษาการลงทุน ขอสินเชื่อ งานด้านกฏหมาย และที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ  จดทะเบียนตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเลิก & ชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบอนุญาตโรงงาน ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) & วีซ่า (Visa) คนต่างด้าว ขอสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) งานนิติกรรมสัญญาทุกประเภท บริการตรวจสอบภายในบริษัทมหาชนและทั่วไป


 
บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
Tel: 02-8818021-5, 02-433-4541 Fax: 02-435-4866
www.scaccounting1995.com