HOME | CUSTOMER | BUSINESS STRATEGY | CORPORATE | CONTACT | LINK | JOB  
 


 

บริการด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงิน (Service of Accounting Taxation and Finance)

ทำบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร
วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ
วางแผนภาษีอากรครบวงจร โดยทีมงานผู้ตรวจสอบภาษีอากร
ที่ปรึกษาบัญชี และภาษีอากร
บริการทำเงินเดือน (Payroll) & ประกันสังคมครบวงจร
วางระบบบัญชี & สาระสนเทศทางบัญชี
ตรวจสอบบัญชีภายใน ภายนอก และทำ Due Diligence
จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท
ชี้แจงเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบภาษีอากร
ด้านการเงินที่ปรึกษาการลงทุน ขอสินเชื่อ

งานด้านกฎหมายและที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ (Services of Law and Consultant)

จดทะเบียนตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนเลิก & ชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ใบอนุญาตโรงงาน ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) & วีซ่า (Visa) คนต่างด้าว
ขอสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)
ที่ปรึกษากฎหมาย
งานนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
ว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา


 
บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
Tel: 02-8818021-5, 02-433-4541 Fax: 02-435-4866
www.scaccounting1995.com