HOME | CUSTOMER | BUSINESS STRATEGY | CORPORATE | CONTACT | LINK | JOB  
 


 

COMPANY PROFILE

ชื่อบริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
Name of company S.C. ACCOUNTING & BUSINESS CONSULTANT(1995) CO.,LTD.
เริ่มดำเนินการ 4 มกราคม 2539
Established 4 January 1996
ประกอบกิจการ บริการจัดทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
Nature of Business Services accounting, Taxation, Auditing Business Consultant, and law.
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
Registered 1 Million Baht
จำนวนบุคลากร 25-30 คน
Number of Employee 25-30 persons
กรรมการบริหาร น.ส.สวนศรี สวนกูล และ นายชลัฐ คูประเสริฐวงศ์
Executive Miss Suansri Suankul and Mr. Chalat Kuprasertwong
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 61 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 59 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-881-8021-5, 02-433-4541 Fax: 02-435-4866
Office Address 61 Soi Charansanitwong 59, Charansanitwong Rd., Bangbumru, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand.
Tel: 02-881-8021-5, 02-433-4541 Fax: 02-435-4866
 

ผลงานที่สำคัญ
1. ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสรรพากรเป็น TAX AGENT (Got privillege Tax Agent from Revenue Department)
2. เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน (Internal Auditor of Listed Company)
3. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ตรวจสอบงบ บริษัทจดทะเบียน (Secretary of Audit Committee Board)


แนวนโยบายการทำงาน (Principle of Working)
Good Governance มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดีถูกต้อง และเป็นสากลมากที่สุด
Compliance - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
Responsibilities ให้คำปรึกษาและเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนหนึ่งว่าธุรกิจของลูกค้าเป็นธุรกิจของเราเอง
Fairness ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ให้ลูกค้ามีภาระทางด้านภาษีอากรน้อยที่สุด ขณะที่มีความถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด ด้วยการวางแผนภาษีอากร


วิสัยทัศน์ (Vision)   วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เราจะมุ่งเน้น การให้บริการลูกค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน และมีความโปร่งใส อย่างมืออาชีพ
2. งานบริการของเรา จะก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
3. เราจะก้าวไกลไปสู่อันดับต้น ๆ ของธุรกิจวิชาชีพบัญชี
4. เราจะช่วยส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้สังคมไทย ตลอดไป

  1. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากร ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานที่มีคุณภาพ
   2. มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  และก้าวไกลในโลกธุรกิจ
   3. บริษัทต้องขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดเดิม และตลาดใหม่ทุกปี อย่างน้อย ปีละ 12 ราย
   4. เป้าหมายกำไรโตขึ้นปีละ 10% และมากกว่า G.D.P.ของประเทศทุกปี
   5. มีนโยบายช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีทุกปี ในแผนการทำงานของบริษัท เช่น รับนักศึกษาฝึกงาน มอบทุนการศึกษา รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษฟรี

 


 
บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
Tel: 02-8818021-5, 02-433-4541 Fax: 02-435-4866
www.scaccounting1995.com