HOME | CUSTOMER | BUSINESS STRATEGY | CORPORATE | CONTACT | LINK | JOB  
 


 

1. เลือกธุรกิจ
   1.1) ธุรกิจที่ถนัด (Specialize)
  - เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และด้านการเงิน
  - ตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอก
  - จัดทำบัญชี การเงิน และบัญชีบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ Import, Export, B.O.I, อสังหาริมทรัพย์
  - วางระบบบัญชี

    1.2) ธุรกิจที่ได้เปรียบ (Competitive Avantage)
  - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมงานบัญชี ได้หลายชนิด และมีประสบการณ์ ในการทำบัญชีธุรกิจข้ามชาติ หลายประเทศ ซึ่งสามารถทำงานบัญชีให้กับธุรกิจ ต่างประเทศได้ดี
  - สามารถทำบัญชีและเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทที่ทำ Under right จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

    1.3) ธุรกิจที่ให้กำไรระยะยาว (Long term profit)
  - จัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ Import, Export, B.O.I, อสังหาริมทรัพย์
  - ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอก

2. กลยุทธ์ที่ใช้กับคู่แข่งขัน (Competitive Strategy)
    2.1) สร้างความแตกต่าง (Differentiation)
  - เราจะมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และ โปร่งใส อย่างมืออาชีพ
  - เราจัดทำ Forecast ข้อมูลด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงินให้ลูกค้าล่วงหน้า

    2.2 มุ่งเน้นที่ลูกค้า (Focus)
  - เลือกกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ทำธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศ
  - เลือกกลุ่มลูกค้าในประเทศที่ทำธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทมหาชน


 
บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
Tel: 02-8818021-5, 02-433-4541 Fax: 02-435-4866
www.scaccounting1995.com